پروژه های انجام شده در صنعت ساختمان

با توجه به رتبه بندی معاونت راهبردی ریاست جمهور این شركت دارای رتبه های ذیل میباشد:

← رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات

← رتبه 5 رشته ساختمان

← رتبه 5 رشته آب

ردیف کارفرما موضوع قرارداد
1ونك پارك اجرای تاسیسات مكانیكی و الكتریكی ساختمان های ونك
2كفش ملی اجرای تاسیسات مكانیكی و الكتریكی ساختمان های ونك
3دانشگاه ملی(دانشگاه شهید بهشتی) اجرای تاسیسات مكانیكی به همراه تعمیر و نگهداری ساختمان های دانشگاه ملی
4شركت شعله خاور اجرای عملیات ابنیه به همراه تاسیسات مكانیكی و الكتریكی ساختمان های گارنیتك
5بیمارستان برزویه(بیمارستان خاتم الانبیا) اجرای تاسیسات مكانیكی به همراه تعمیر و نگهداری واحدهای بیمارستان برزویه
6شركت تكنوسام ارم و شركت اسكان اجرای كلیه تاسیسات مكانیكی بلوك های A,B,C ساختمان های
7شرکت سامان محیط وابسته به بنیاد مسکن تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مسک.نی افق اکباتان