پروژه های انجام شده در صنعت نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آب و فاضلاب و نیرو

با توجه به رتبه بندی معاونت راهبردی ریاست جمهور این شركت دارای رتبه های ذیل میباشد:

← رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات

← رتبه 5 رشته ساختمان

← رتبه 5 رشته آب

ردیف کارفرما موضوع قرارداد
1شرکت گاز استان گیلان شبکه گاز رسانی به فازها مختلف در رشت
2شركت ملی گاز ایران احداث خط انتقال وخط تغذیه دامغان از توابع سمنان به همراه طراحی و ساخت ایستگاه مربوطه
3شركت ملی گاز ایران گازرسانی به صنایع مرحله پانزده
4شركت ملی گاز ایران گازرسانی به صنایع مرحله چهل
5شركت ملی گاز ایران احداث شبكه گازرسانی به فاز A شهمیرزاد از توابع سمنان
6شركت ملی گاز ایران گازرسانی به صنایع مرحله چهل و هفت
7شركت گاز استان تهران گازرسانی به منطقه 12جنوب تهران(شهرك مشیریه)
8شركت گاز استان سمنان گازرسانی به شهرك صنعتی سمنان به همراه طراحی و ساخت ایستگاه مربوطه
9شركت گاز استان تهران گازرسانی به منطقه 5 شمال تهران به همراه نصب ایستگاه مربوطه
10شركت گاز استان تهران احداث خط تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی حصارك پونك
10شركت گاز استان تهران احداث خط تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی حصارك پونك
11شركت گاز استان سمنان گازرسانی به شهرك فرهنگیان، مدیران و فاز2 گلستان) به همراه طراحی و ساخت ایستگاه مربوطه
12شركت ایران رادیاتور طراحی و اجرای لوله كشی 2 PSI و داخلی كارخانه به همراه نصب ایستگاه
13شركت گاز استان اردبیل طراحی و اجرای لوله كشی 2 PSI و داخلی كارخانه به همراه نصب ایستگاه
14شركت گاز استان سمنان گازرسانی به روستای درجزین از تابع سمنان به همراه طراحی و ساخت ایستگاه مربوطه
15شركت ملی گاز ایران طراحی و اجرای لوله كشی گاز فشارقوی شركت بازرگانی آردل به همراه نصب ایستگاه مربوط
16شركت ملی گاز ایران طراحی و اجرای لوله كشی گاز فشارقوی حمل و نقل جمهوری اسلامی به همراه نصب ایستگاه مربوط
17شركت ملی گاز ایران طراحی و اجرای لوله كشی گاز فشارقوی بیمارستان روزبه به همراه نصب ایستگاه مربوط
18گازرسانی به فاز3 شهرك اندیشه طراحی و اجرای لوله كشی 2 PSI و داخلی كارخانه به همراه نصب ایستگاه
19شركت ملی گاز ایران طراحی و اجرای لوله كشی گاز فشارقوی خوابگاه دانشكده تربیت معلم به همراه نصب ایستگاه مربوط
20شركت گاز استان همدان احداث خط انتقال گاز از نیروگاه شهید مفتح به آوج همدان(فاز اول)
21شركت گاز استان قزوین احداث خط انتقال گاز به شهر شال قزوین
22شركت گاز استان كرمان احداث خط انتقال گاز انار به رفسنجان كرمان
23وزارت نیرو احداث خط انتقال آب به نیروگاه سیكل تركیبی كرمان
24شركت گاز استان مركزی گازرسانی به روستاهای خنداب از توابع استان مركزی
25شركت گاز استان مازندران احداث خط انتقال گاز به كلاردشت
26شركت گاز استان اردبیل احداث خط تغذیه گاز از و شبكه گذاری 14 روستای مشگین شهر
27كارخانه دنیای فلز طراحی و اجرای لوله كشی گاز فشارقوی به همراه نصب ایستگاه مربوطه
28شركت ملی گاز ایران طراحی و اجرای لوله كشی گاز فشارقوی ساختمان اداری سازمان گوشت كشور به همراه نصب ایستگاه مربوط
29شركت گاز استان مركزی احداث خط تغذیه گاز از روستای ایجان به جاورسیان از توابع استان مركزی
30وزارت صنایع و معادن گازرسانی به شهرك صنعتی محلات