پروژه های انجام شده در تجهیزات صنعنی

با توجه به رتبه بندی معاونت راهبردی ریاست جمهور این شركت دارای رتبه های ذیل میباشد:

← رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات

← رتبه 5 رشته ساختمان

← رتبه 5 رشته آب

ردیف کارفرما موضوع قرارداد
1شرکت گاز استان اردبیل طراحی و ساخت ایستگاه T.B.S و C.P.S
2شرکت انتقال گاز منطقه3 تعمیر و بازسازی پره های توربین GE