پروژه های انجام شده در تجهیزات صنعنی

با توجه به رتبه بندی معاونت راهبردی ریاست جمهور این شركت دارای رتبه های ذیل میباشد:

← رتبه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات

← رتبه 5 رشته ساختمان

← رتبه 5 رشته آب

ردیف تعداد شرح
11 دستگاه دستگاه عیب یاب آلترسونیک
21 دستگاه ضخامت سنج التراسونیک
33 دستگاه دستگاه تست چسبندگی رنگ (Cross Hatch Cutter)
43 دستگاه دستگاه DC Holiday Detector
51 دستگاه دستگاه سختی سنج پرتابل مدل
61 دستگاه دستگاه رطوبت سنج و دما سنج محیطی
71 دستگاه دستگاه تنش زدایی با رکوردر 6 کاناله
810 دستگاه دستگاه جوش(ركتي فاير)
954 دستگاه دستگاه سنگ جت دستي